Regulamin

REGULAMIN Platformy edukacyjnej TRINS

I. DEFINICJE

 1. Usługodawca – DIAMEO Anna Beczek Wojciech Łojan Sp. j. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Hożej 86/410, 00-682 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru  Sądowego, pod numerem KRS 0000741454, REGON 380829994, NIP 7010833231, adres email: kontakt@diameo.pl

 2. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę polegająca na udostępnianiu na Platformie TRINS lub poprzez Platformę TRINS treści cyfrowych (m.in. streaming materiałów wideo) w postaci materiałów szkoleniowych z zakresu rozwoju kompetencji doradców ubezpieczeniowych i finansowych;

 3. Platforma TRINS - strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę, znajdująca się pod adresem www.trins.pl umożliwiająca dostęp do Usługi i przetwarzająca dane osobowe Użytkowników.

 4. Użytkownik – osoba korzystająca z Platformy TRINS i korzystająca z Usług, w tym w szczególności uzyskująca dostęp do Usługi za pośrednictwem Platformy TRINS odpłatnie bądź bez uiszczania opłaty. Użytkownikami mogą być jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.:

 5. Konto Użytkownika – indywidualne, elektroniczne konto w ramach Usługi aktywowane dla Użytkownika w celu umożliwienia korzystania z Usługi.

 6. Regulamin - niniejszy Regulamin określający zasady świadczenia Usługi.

 7. Partner – Towarzystwo Ubezpieczeń, firma pośrednictwa ubezpieczeniowego lub inny podmiot, który zawarł z Usługodawcą umowę na świadczenie usług szkoleniowych drogą elektroniczną, na podstawie której Usługodawca udostępnił Usługę wskazanym przez Partnera Użytkownikom;

 8. Opłata – wynagrodzenie Usługodawcy za Usługę;

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki i zasady udostępniania przez Usługodawcę Usługi umożliwiającej Użytkownikowi dostęp do Usługi na Platformie TRINS.

 2. Postanowienia Regulaminu określają zasady korzystania z Usługi, a także prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 3. Przed skorzystaniem z Usługi należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Rozpoczynając korzystanie z Usługi Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu, jego postanowień i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 4. Usługodawca świadczy Usługę za pośrednictwem sieci Internet przy wykorzystaniu Platformy TRINS.

 5. Użytkownik może korzystać z Usługi wyłącznie w celu uzyskiwania dostępu do treści cyfrowych udostępnionych przez Usługodawcę.

 6. W celu skorzystania z Usługi Użytkownik powinien dokonać rejestracji i założyć Konto Użytkownika albo – jeżeli Użytkownik uzyskuje dostęp do Platformy TRINS i Usług na podstawie umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a Partnerem – w celu skorzystania z Usługi Użytkownik powinien zalogować się na Konto Użytkownika utworzone Użytkownikowi przez Usługodawcę. 

 7. Rejestracji dokonuje się w następujący sposób:

  1. wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na Platformie TRINS;

  2. potwierdzenie przez Użytkownika zapoznania się z Regulaminem i jego akceptację w formie elektronicznej;

  3. przesłanie uzupełnionego formularza rejestracyjnego do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji w formularzu rejestracyjnym dostępnym na Platformie TRINS;

  4. kliknięcie w link aktywacyjny otrzymany przez Użytkownika na adres e-mail Użytkownika podany podczas rejestracji.

 8. Użytkownik, który uzyskuje dostęp do Platformy TRINS i Usługi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a Partnerem zwolniony jest procesu rejestracji opisanego powyżej. Użytkownik, który uzyskuje dostęp do Platformy TRINS i Usługi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a Partnerem akceptuje Regulamin w toku pierwszego zalogowania. Zaakceptowanie Regulaminu jest warunkiem korzystania z Usługi.

 9. Dostęp i korzystanie z Usługi możliwe jest pod warunkiem korzystania z komputera i następujących przeglądarek internetowych: IE11+, Firefox, Chrome, Opera, Safari - w najnowszych wersjach dostępnych na dzień 1 stycznia 2021 r.

 10. Obowiązkiem Użytkownika przed skorzystaniem z Usługi jest sprawdzenie czy urządzenie, na którym chce korzystać z Usługi spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie.

 11. Dostęp do Platformy TRINS i korzystanie jest możliwe wyłącznie przy połączeniu z siecią Internet, przy zapewnieniu jej rzeczywistej przepustowości na poziomie co najmniej 2 Mbit/s. Dostęp do sieci internet Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie. 

 12. Użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi w sposób zdalny, za pośrednictwem przeglądarki internetowej, po zalogowaniu się na Konto Użytkownika (jakiekolwiek pliki lub linki do plików nie są wysyłane Użytkownikowi).

 13. Usługodawca nie dopuszcza do udostępniania na Platformie TRINS materiałów cyfrowych pozbawionych ważnych licencji lub naruszających prawa autorskie, materiałów o charakterze pornograficznym, treści promujących rasizm, przemoc, pogardę, obraźliwych lub innych niezgodnych z prawem.

III. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI

 1. Korzystanie z Usługi może być bezpłatne lub odpłatne.

 2. Dostęp do Usługi, która nie podlega opłatom uzyskiwany jest przez Użytkownika poprzez otwarcie odpowiedniej strony www na Platformie TRINS (jeżeli w danym momencie dostępne są Usługi bezpłatne). 

 3. W zależności od rodzaju dostępu, z którego korzysta Użytkownik, dostęp do Usług może być w całości dla Użytkownika bezpłatny, częściowo odpłatny lub całkowicie odpłatny. Rodzaj dostępu, z którego korzysta Użytkownik zależy od tego czy Użytkownik uzyskał dostęp do Platformy TRINS wskutek umowy zawartej przez Usługodawcę z Partnerem czy też dokonał samodzielnej rejestracji na Platformie TRINS. Co do zasady, Użytkownicy, którzy dokonali samodzielnej rejestracji na Platformie TRINS uprawnieni są do odpłatnego korzystania z Usług.

 4. Koszt płatnego dostępu do Usługi (m.in. streamingu materiałów wideo) określony jest każdorazowo wyraźnie przy rodzaju danej Usługi oferowanej w Platformie TRINS.

 5. Wszystkie podawane ceny Usług są cenami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy. Cena podana przy każdej Usłudze na Platformie TRINS jest wiążąca dla Użytkownika i Usługodawcy w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia dostępu do Usługi płatnej.

 6. Usługodawca, z zachowaniem praw nabytych Użytkownika i w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące przepisy, zastrzega sobie prawo do zmiany cen dostępu do Usług płatnych znajdujących się w ofercie Platformy TRINS, przeprowadzania czasowych akcji promocyjnych i rabatowych, w tym wprowadzania do nich zmian. Poszczególne promocje i rabaty nie sumują się. Zmiany nie wpływają na uprzednio zakupiony przez Użytkowników dostęp do Usługi płatnej.

 7. W przypadku dostępu do Usługi nie podlegającej opłacie Użytkownikowi mogą być wyświetlone wielokrotnie materiały reklamowe (w postaci spotów wideo lub w postaci graficznej) przed, w trakcie oraz po odtworzeniu materiału wideo. Materiały reklamowe będą oddzielone od właściwej treści Usługi.

 8. W ramach Usługi mogą być dostępne następujące materiały szkoleniowe:

  1. "Pojedynczy materiał wideo" - dostęp do wielokrotnego odtworzenia jednego materiału wideo określonego w Platformie jako pojedynczy materiał wideo. Dostęp możliwy będzie w ciągu określonego w Platformie czasu liczonego od chwili uzyskania dostępu. Dostęp może być odpłatny lub bezpłatny.

  2. "Pakiet" – dostęp do wielokrotnego odtworzenia (streamingu wideo) kilku, kilkunastu lub kilkudziesięciu materiałów wideo dostępnych w Platformie TRINS, objętych jedną łączną ceną podaną w Platformie TRINS, na określony czas. W ramach Platformy może być oferowanych wiele różnych Pakietów, z różną zawartością. Dostęp możliwy będzie w ciągu określonego w Platformie czasu liczonego od chwili uzyskania dostępu. Dostęp do "Pakietu" może być również czasowo lub stale bezpłatny – zgodnie z opisem umieszczonym w Platformie TRINS

  3. Materiał "KURS" – dostęp do określonej ilości odcinków seryjnych materiałów wideo przez określony czas z możliwością jednokrotnego lub wielokrotnego dostępu do odtwarzania (streamingu wideo) danego odcinka materiału wideo. W czasie dostępności materiału "KURS" mogą następować rotacyjne zmiany odcinków (np. pierwszy oferowany odcinek zostaje usunięty a dodany zostaje kolejny w stosunku do ostatniego oferowanego odcinka) w taki jednak sposób, że specyfika materiałów wideo dostępnych w ramach danego „KURSU” pozostaje zgodna z opisem tego KURSU w Platformie TRINS. Dostęp do materiału "KURS" może być odpłatny lub bezpłatny.

 9. Sposób korzystania z materiałów szkoleniowych zależy od typu materiałów szkoleniowych, które opisane są w Rozdziale V Regulaminu.

 10. Usługodawca ma prawo do zablokowania dostępu do Usługi Użytkownikowi, który wykorzystuje Usługę do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich, lub też narusza prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu.

 11. W celu uzyskania dostępu do Usługi odpłatnej Użytkownik powinien dokonać następujących czynności:

  1. wybór treści cyfrowej (np. filmu szkoleniowego) na Platformie TRINS;

  2. dodanie treści cyfrowej do Koszyka poprzez kliknięcie przycisku „KUP TERAZ”;

  3. wybór sposobu dokonania Opłaty. 

  4. złożenie zamówienia poprzez użycie przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ”;

  5. zapłata za zamówienie.

 12. O uzyskaniu dostępu do Usługi płatnej Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany wraz z informacją o dokonanej transakcji alternatywnie poprzez pocztę elektroniczną, na adres e-mail podany podczas procesu rejestracji. Po dokonaniu zapłaty, Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia.

 13. Umowa o świadczenie odpłatnej Usługi zawierana jest z chwilą otrzymania przez Użytkownika na adres email potwierdzenia nadanego przez Usługodawcę o otrzymaniu zapłaty. 

 14. W wykonaniu zawartej umowy na odpłatną Usługę, Usługodawca zobowiązany jest udzielić Użytkownikowi dostępu do wybranego rodzaju Usługi tj. wybranej przez Użytkownika usługi szkoleniowej, kursu szkoleniowego lub innego rodzaju Usługi udostępnianego poprzez Platformę TRINS.

 15. Umowa na świadczenie odpłatnej Usługi zostaje zawarta na czas oznaczony. Okres udostępnienia danego rodzaju Usługi jest każdorazowo wskazany przy opisie Usługi na Platformie TRINS. Dostęp do płatnej Usługi kończy się w momencie upływu czasu trwania uzyskanej licencji na korzystanie z danej Usługi. Okres trwania danej licencji uzależniony jest od sposobu płatności i komunikowany w Platformie TRINS przy opisie form płatności.

 16. Jakość odtwarzanych materiałów wideo może zależeć od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia, na którym odtwarzane są materiały wideo.

 17. Usługodawca dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Usług zgodnie z Regulaminem było poprawne. Jednakże Usługodawca nie gwarantuje, iż nie wystąpią problemy z dostępem do Usług (np. wskutek zablokowania dostępu do Usługi pomimo używania jej zgodnie z Regulaminem). Przypadki takie, wraz z ich szczegółowym opisem, należy zgłaszać do Usługodawcy i będą one rozpatrywane indywidualnie.

 18. Usługodawca informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik (firewalle - blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub uniemożliwić Użytkownikowi Dostęp do Usługi.

 19. Jakiekolwiek próby włamania do Platformy TRINS, oferującej Usługi oraz korzystanie z nich w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami, skutkują nieodwracalnym zablokowaniem dostępu do Usługi oraz podjęciem stosownych kroków prawnych. Utrwalanie, kopiowanie lub ingerencja przez Użytkownika w treści i materiały zamieszczone w Platformie TRINS są zabronione.

 20. Ze względu na niezależne od Usługodawcy właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego Użytkownika, Użytkownik jest świadomy ryzyk z tym związanych, w szczególności braku gwarancji nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Platformy TRINS.

 21. Szczegóły na temat stosowania cookies i podobnych technologii dostępne są w Polityce Prywatności pod adresem https://trins.pl/strona/polityka-prywatnosci,3

IV. ZASADY ODSTĄPIENIA

 1. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy na udostępnianie treści cyfrowych w Platformie TRINS zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 2. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny.

 3. Termin na odstąpienie wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy.

 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konieczne jest:

  1. W przypadku Usługi świadczonej nieodpłatnie – Użytkownik powinien zamknąć stronę www Platformy TRINS

  2. W przypadku Usługi świadczonej odpłatnie Użytkownik przesyła jednoznaczną informację o odstąpieniu na adres: DIAMEO Anna Beczek Wojciech Łojan Sp. j. z siedzibą w Warszawie, ul Hoża 86/410, 00-682 Warszawa, lub drogą mailową na adres: trins@diameo.pl o przykładowej treści: „Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostarczania treści cyfrowych dostępnych poprzez Platformę TRINS zawartej w dniu ____ przez Imię i nazwisko konsumenta: Adres konsumenta: Data: Adres e-mail podany podczas autoryzacji lub rejestracji, Podpis (wymagany tylko w przypadku korespondencji pocztą)”.

 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego powyżej. Po jej otrzymaniu Usługodawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji lub autoryzacji Użytkownika.

 6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Użytkownik otrzyma zwrot należności z tytułu zawartej umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o odstąpieniu od umowy.

 7. Zgodnie z art. 38 pkt. 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy na udostępnianie treści cyfrowych w Platformie TRINS zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy, tj. z momentem dostępu do Usługi lub poszczególnych materiałów Usługi.

 8. Usługa stanowi treści cyfrowe i jest dostępna dla Użytkownika przed upływem terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość (tj. poza lokalem przedsiębiorstwa) w związku z czym Użytkownik nie ma prawa do odstąpienia od umowy odpłatnej na Usługę jeżeli skorzysta z Usługi przed upływem terminu na złożenie odstąpienia od zawartej umowy na odpłatną Usługę.

 9. Za skorzystanie z Usługi rozumie się odtworzenie filmu lub innego materiału (np. prezentacji) przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej lub pobranie materiału edukacyjnego w formie udostępnionego pliku. Skorzystanie z Usługi przed upływem terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jest równoznaczne z utratą prawa do odstąpienia od umowy.

 10. Za jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, rozumie się skorzystanie z Usługi przez Użytkownika przed upływem tego terminu. 

 11. Użytkownik, który posiada dostęp do Platformy TRINS wskutek umowy zawartej przez Usługodawcę z Partnerem może w każdej chwili zrezygnować z dostępu do Platformy TRINS wylogowując się z Konta Użytkownika i składając Usługodawcy mailowe oświadczenie o zamiarze nie korzystania z Usług. O zamiarze rezygnacji z dostępu do TRINS Użytkownik uzyskujący dostęp w ramach umowy pomiędzy Usługodawcą a Partnerem powinien zawiadomić Partnera, dzięki któremu uzyskał dostęp do Platformy TRINS.

V. PRAWA AUTORSKIE

 1. Treści cyfrowe udostępnione na Platformie TRINS są autorstwa Usługodawcy i Usługodawca posiada do nich wyłączne prawa. 

 2. W ramach Usługi Usługodawca udostępnia:

  1. Materiały audio-video (dalej jako Materiał typu I); Materiały typu I mogą być wykorzystywane przez Użytkownika tylko i wyłącznie do własnych celów edukacyjnych i nie mogą być przekazywane lub okazywane osobom trzecim.

  2. Materiały do druku lub do odtwarzania na ekranie komputera (innych urządzeniach typu smartfon) do wykorzystywania przez Użytkownika w trakcie rozmów, których celem jest sprzedaż ubezpieczeń (dalej jako Materiał typu II). Materiały typu II powinny służyć do pokazywania klientowi lub potencjalnemu klientowi Użytkownika i nie mogą być przekazywane osobom trzecim. W ramach dozwolonego użycia Użytkownik może okazywać wersję papierową jak i elektroniczną Materiałów typu II (w tym poprzez udostępnianie ekranu komputera). Zabronione jest przekazywanie Materiałów typu II osobom trzecim.

  3. Materiały tzw. „do pracy z Klientem” do druku lub do odtwarzania na ekranie komputera (innych urządzeniach typu smartfon) lub do przekazania klientowi Użytkownika, w tym do wykorzystywania przez Użytkownika w trakcie rozmów z klientami lub potencjalnymi klientami, których celem jest sprzedaż ubezpieczeń (dalej jako Materiał typu III). Materiały typu III mogą być okazywane i przekazywane klientowi lub potencjalnemu klientowi Użytkownika bez ograniczeń, pod warunkiem zachowania ich integralności i oznaczeń Usługodawcy.

 3. Niedozwolone jest korzystanie z materiałów w inny sposób niż przypisany dla danego typu materiału opisanego powyżej. 

 4. Po upływie okresu udostępniania Usługi lub po rezygnacji z Usługi przez Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest zaprzestać wykorzystania w jakikolwiek sposób Materiałów typu I oraz doprowadzić do usunięcia skutków dotychczasowego korzystania z tych Materiałów poprzez usunięcie, skasowanie lub zniszczenie ich egzemplarzy lub kopii (w tym elektronicznych).

 5. Usługodawca nie wyraża zgody na opracowanie lub modyfikację jakichkolwiek treści udostępnionych w ramach Usługi. Za opracowanie i modyfikację rozumie się w szczególności tłumaczenie, przeróbkę lub adaptację, a także usuwanie oznaczeń identyfikujących Usługodawcę lub opatrywanie treści dostępnych przez Platformę TRINS oznaczeniami własnymi Użytkownika lub identyfikującymi osoby trzecie. 

 6. Kopiowanie treści cyfrowych, ich powielanie i pobieranie jest zabronione, jeżeli nic innego nie zostało odrębnie ustalone z Usługodawcą.

VI. REKLAMACJE

 1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamację, w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi.

 2. Użytkownik powinien zgłosić Usługodawcy reklamacje najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia przyczyny reklamacji.

 3. Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi powinny być zgłaszane poczta elektroniczną na adres mailowy Usługodawcy podany w Regulaminie. 

 4. W zgłoszeniu reklamacji Użytkownik powinien opisać występujący błąd lub wadę oraz określić czas, miejsce i okoliczności jej występowania (wraz z podaniem wersji i nazwy przeglądarki, na której błąd lub wada występuje).

 5. Zgłoszona reklamacja podlega rozpoznaniu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Usługodawcę. 

 6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.

 7. Usługodawca nie świadczy wsparcia technicznego ani pomocy dotyczącej obsługi oprogramowania zainstalowanego na komputerze / telefonie / tablecie czy innym urządzeniu Użytkownika.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu przepisów RODO jest Usługodawca.

 2. W związku z realizacją Usługi Usługodawca uzyskuje dostęp do danych osobowych typu imię i nazwisko oraz adres email oraz numer telefonu. Usługodawca jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO). Dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności RODO oraz Ustawą o ochronie danych osobowych, z dnia 10 maja 2018 r. 

 3. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika oraz dane osobowe udostępnione lub powierzone przez Użytkownika, niezbędne do wykonywania Usługi, w szczególności: 

  1. nazwisko i imię Użytkownika;

  2. email Użytkownika;

  3. nr telefonu;

 4. Wskazane powyżej dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Usługi, w celach analitycznych i statystycznych oraz innych zgodnych z właściwymi przepisami prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przekazanie danych osobowych udostępnianych Usługodawcy jest niezbędne dla zapewnienia możliwości komunikacji oraz wykonania Usługi. 

 5. Przekazane Usługodawcy dane osobowe będą przetwarzane przez Usługodawcę również w celach statystycznych a także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z Usługą.

 6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wykonania Usługi oraz przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, tj. do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu Usługi lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu. Po upływie wyżej wskazanego okresu dane osobowe Użytkownika zostaną zanonimizowane i będą przechowywane (przetwarzane) wyłącznie do celów statystycznych i historycznych.

 7. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia. Użytkownikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, które Użytkownik udostępnił, tj. do otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik ma także prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. Jeżeli jest to technicznie możliwe, Użytkownik ma prawo żądać, aby dane osobowe zostały przesłane przez Usługodawcę bezpośrednio innemu administratorowi. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Usługodawcą.

 8. Użytkownik ma prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach statystycznych i analitycznych. W celu skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu należy skontaktować się z Usługodawcą.

 9. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce obecnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO.

 10. Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osób trzecich lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

 11. Usługodawca może przekazywać dane osobowe Użytkownika także innym podmiotom trzecim świadczącym na jego rzecz usługi w następującym zakresie:

  1. Serwis wraz z oprogramowaniem za pośrednictwem którego Usługodawca udostępnia Usługi poprzez Platformę TRINS ClickMaster Polska Robert Rachwał, ul. Zarzecze 36 lok. 2, 30-134 Kraków, NIP: 677-226-11-81 

  2. Dwuetapowa weryfikacja logowania za pomocą sms:

   1. SMSAPI - LINK Mobility Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Toszeckiej 101, NIP: 969-156-67-36, zarejestrowaną pod numerem KRS: 0000350201 Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS. https://www.smsapi.pl/polityka-prywatnosci

   2. Opis usługi: aby zweryfikować tożsamość Użytkownika Usługodawca może wprowadzić logowanie dwuetapowe. Działa ono w oparciu o integrację z systemem do automatycznej wysyłki sms'ów - SMSAPI. Logowanie dwuetapowe wymusza na Użytkowniku podanie numeru telefonu podczas procesu rejestracji konta (lub Usługodawca uzyskuje ten numer na podstawie umowy zawartej z Partnerem)  oraz wymaga potwierdzenia logowania za pomocą kodu wysyłanego sms'em na podany numer telefonu. Jeśli Użytkownik regularnie loguje się na swoje konto z tego samego adresu IP oraz urządzenia, system będzie go logował bez konieczności podawania kodu. W momencie kiedy Użytkownik zaloguje się z innego urządzenia lub innego adresu IP system automatycznie wyśle SMS z kodem weryfikacyjnym, który Użytkownik będzie musiał podać aby ukończyć proces logowania.

  3. Zewnętrzny system fakturowania:

   1. Fakturownia sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000572426, NIP PL5213704420; https://fakturownia.pl/bezpieczenstwo, https://fakturownia.pl/rodo, https://fakturownia.pl/cookies

  4. Serwisy do e-mail marketingu:

   1. Dodatkowo Usługodawca może wysyłać wiadomości dla osób, które wyrażą na to zgodę lub wynika to z realizacji zamówionych Usług z użyciem narzędzi mailingowych z: FreshMail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000497051:  https://freshmail.pl/polityka-prywatnosci/

  5. Analiza zachowań użytkownków serwisu:

   1. Google Analytics - Niniejsza witryna korzysta z usługi Google Analytics służącej do analizy serwisów internetowych, oferowanej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone. Umożliwia to przypisywanie danych z różnych urządzeń do identyfikatora Użytkownika oraz pozwala na analizę działań podejmowanych przez tego Użytkownika z poziomu obserwowanych urządzeń (również usługi Firebase i Optimize).Google będzie wykorzystywać te informacje na zlecenie operatora witryny, aby oceniać sposób korzystania przez Użytkownika z tej witryny, tak aby można było komplikować raporty z aktywności w witrynie oraz wykonywać na rzecz operatora witryny inne usługi związane z witryną i korzystaniem z Internetu. Przetwarzanie danych w tych celach leży również w prawnie uzasadnionym interesie operatora Serwisu. Podstawa prawna korzystania z usługi Google Analytics: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Więcej informacji na temat warunków i zasad korzystania z tej usługi oraz ochrony danych można znaleźć na stronach: https://www.google.com/analytics/terms/pl.htmli https://policies.google.com/?hl=pl. Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. W takim przypadku Użytkownik nie będzie jednak mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji witryny. Użytkownik może też zapobiec zbieraniu i przetwarzaniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie i danych związanych z korzystaniem przez Użytkownika z witryny (w tym jego adresu IP), pobierając i instalując dodatek dostępny pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Aby ustawić plik cookie związany z rezygnacją, należy kliknąć tutaj: Wyłącz usługę Google Analytics. W przypadku urządzeń mobilnych wskazane powyżej funkcje realizowane są przez Firebase: na zasadach określonych w: https://firebase.google.com/support/privacy.

   2. Google Ads, Facebook Pixel i śledzenie konwersji. Aby zaproponować usługi najbardziej dostosowane do oczekiwań Użytkowników serwis wykorzystuje system wyświetlania reklam Google Ads / Facebook Ads i stosuje funkcję śledzenia konwersji Google / Facebook do celów personalizacji reklam online na podstawie zainteresowań i lokalizacji. Opcja anonimizacji adresów IP jest kontrolowana przez Menedżera tagów Google za pomocą ustawienia wewnętrznego. Ustawienie to jest skonfigurowane tak, aby wymagana przepisami prawa w zakresie ochrony prywatności anonimizacja obejmowała adresy IP. Reklamy są wyświetlane na podstawie żądań wyszukiwania w witrynach należących do sieci reklamowej Google / Facebook. Użytkownik może też wybrać rodzaj wyświetlanych mu reklam Google / Facebook lub wyłączyć reklamy Google / Facebook oparte na zainteresowaniach, korzystając ze strony ads settings. Może też wyłączyć pliki cookie podmiotów trzecich, korzystając z narzędzia do rezygnacji z otrzymywania plików cookie udostępnianego przez organizację Network Advertising Initiative. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać żadnych spersonalizowanych reklam, może wyłączyć opcję wyświetlania takich reklam, korzystając ze strony Google Ad Settings / Facebook. Więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania plików cookie przez Google / Facebook można znaleźć polityce prywatności Google / Facebook.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin może ulec zmianie.

 2. O treści zmian Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany przez Partnera lub poprzez przesłanie nowej treści Regulaminu na adres mailowy Użytkownika.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. Użytkownik ma prawo odmówić akceptacji zmienionego Regulaminu, o czym powinien poinformować Usługodawcę w sposób określony dla Reklamacji. Sprzeciw Użytkownika względem zmienionej treści Regulaminu, ma skutek oświadczenia o rezygnacji z Usługi.

 4. Ewentualne spory powstałe w związku lub przy okazji wykonania Usługi, strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze polubownej.

 5. Świadczenie usług elektronicznych za pośrednictwem Platformy TRINS nie wymaga pozyskania zezwolenia żadnego organu.

 6. Regulamin zostaje nieodpłatnie udostępniony Użytkownikowi przed rozpoczęciem korzystania z Usługi.

 7. Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez Użytkowników z Usługi w Platformie TRINS, jest prawo polskie.

 8. Spory pomiędzy Usługodawcą a konsumentem dotyczące udostępniania treści cyfrowych mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214).

 9. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 10. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze właściwej Inspekcji Handlowej . Informacje o procedurze oraz wykaz podmiotów uprawnionych do rozstrzygania sporów konsumenckich znajdują się pod następującym adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

 11. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej, dostępnej pod adresem internetowym: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

 12. Usługodawca wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich – kontakt pod adresem e-mail: trins@diameo.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.

Akceptuję